ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η Έκθεση HairProf διεξάγεται βάσει του παρακάτω κανονισμού.

1. Η διοργανώτρια εταιρεία TO FOR 7 LTD παραδίδει στον εκθέτη τον ενοικιαζόμενο χώρο στα περίπτερα με δομή με ομοιόμορφη εξωτερική κατασκευή. Την εσωτερική διακόσμηση την αναλαμβάνει ο ίδιος.

2. Η μεταφορά των εκθεμάτων από και προς την τον εκθεσιακό χώρο επιβαρύνει τον εκθέτη.

3. Η προβολή των προϊόντων γίνεται κατά τρόπο “κόσμιο”.

4. Ο εκθέτης φροντίζει την καθαριότητα του περιπτέρου του, η δε διοργανώτρια εταιρεία την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων.

5. Διαφημιστικές ενέργειες εντός η εκτός του εκθεσιακού χώρου επιτρέπονται μόνο με την έγκριση της διοργανώτριας εταιρείας. Οι εκθέτες δεν μπορούν να διανέμουν διαφημιστικά φυλλάδια η άλλο προωθητικό υλικό παρά μόνον εντός του χώρου των περιπτέρων τους. Απαγορεύεται ρητά η διανομή φυλλαδίων σε άλλο κοινόχρηστο χώρο εντός η εκτός της εκθέσεως.

6. Ο εκθέτης οφείλει να βρίσκεται στο χώρο του, τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη της έκθεσης και να αποχωρεί το αργότερο μισή ώρα από τη λήξη της λειτουργίας της. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παραπάνω, για οποιαδήποτε απώλεια η φθορά δεν ευθύνεται η διοργανώτρια εταιρεία.

7. Ο εκθέτης και το προσωπικό του, υποχρεούται κατά την λειτουργία της έκθεσης να φέρει την κονκάρδα που χορηγεί σε αυτούς η διοργανώτρια εταιρεία.

8. Η διοργανώτρια εταιρεία παρέχει φύλαξη του εκθεσιακού χώρου κατά τις ώρες μη λειτουργίας της έκθεσης. Κατά τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης υπεύθυνοι για τα περίπτερα και το περιεχόμενο τους είναι οι ίδιοι οι εκθέτες. Η TO FOR 7 LTD δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή φθορές.

9. Η ένταση των βίντεο, της μουσικής και των θορύβων στα περίπτερα των εκθετών πρέπει να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, ώστε να μην ενοχλούνται οι επισκέπτες και οι άλλοι εκθέτες. Συγκεκριμένα σε περίπτωση εγκατάστασης μηχανημάτων ήχου ή πολυμέσων σε περίπτερο εκθέτη, θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις.
α. Τα ηχεία να βρίσκονται στραμμένα προς το εσωτερικό του περιπτέρου.

β. Η ένταση του ήχου να είναι σε επίπεδα τα οποία δεν θα ενοχλούν τους παρακείμενους εκθέτες.

Στην περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω και αναφοράς παραπόνων από παρακείμενα περίπτερα, ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή ρεύματος του εκθέτη που ενοχλεί, εφόσον δεν συμμορφωθεί, μετά από δύο συστάσεις.

10. Σε περίπτωση διεξαγωγής εκδηλώσεων εντός του εκθεσιακού του χώρου, ο εκθέτης υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει και τον απαραίτητο χώρο υποδοχής του κοινού εντός του περιπτέρου του, έτσι ώστε οι διάδρομοι να είναι ελεύθεροι για μην παρεμποδίζεται η ομαλή κίνηση και να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη προσέλευση των επισκεπτών σε όλα τα περίπτερα.

11. Απαγορεύεται η συστέγαση ή φιλοξενία δύο ή περισσότερων εκθετών σε ένα περίπτερο όπως και η επινοικίαση του. Ο κάθε εκθέτης υποχρεούται να προβάλει στο περίπτερο του μόνο τα προϊόντα που αντιπροσωπεύει ή εμπορεύεται και τα οποία αναφέρονται στη δήλωση συμμετοχής. Επίσης απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια όπως διανομή φυλλαδίων, διαγωνισμοί, ανάρτηση διαφημιστικών αφισών, λογοτύπων κλπ, από εταιρείες που δεν συμμετέχουν με εκθετήριο χώρο στην έκθεση, από εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν, χωρίς την έγγραφη άδεια της διοργάνωσης.

12. Οι εργασίες κατασκευών καθώς και το στήσιμο των περιπτέρων, υποχρεούται να τελειώνουν το αργότερο 4 ώρες πριν την έναρξη της έκθεσης.

13. Δεν επιτρέπεται η αποξήλωση και απομάκρυνση του εξοπλισμού των εκθετών πριν από τη λήξη της έκθεσης.

14. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο για λόγους που έχουν σχέση με την λειτουργικότητα και την κατασκευαστική αρτιότητα του χώρου, καθώς και την εμπορική αποδοτικότητα της έκθεσης, ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα πιθανής τροποποίησης της μορφής, του εμβαδού και της θέσης του περιπτέρου του εκθέτη χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, η τελική χρέωση θα γίνει με βάση το εμβαδόν του περιπτέρου που θα προκύψει ύστερα από επιμέτρηση.

15. Απαγορεύεται ρητά η επέμβαση και η καταστροφή στο δάπεδο, στις κολόνες και στους τοίχους των αιθουσών του εκθεσιακού χώρου. Για την αποκατάσταση ζημιών που θα προκληθούν στη βασική δομή των περιπτέρων και τους χώρους η τις εγκαταστάσεις του κτιρίου της έκθεσης, από εκθέτες, εκπροσώπους ή συνεργάτες τους, επιβαρύνεται ο λογαριασμός του εκθέτη, ανάλογα με την έκταση των ζημιών.

16. Ο εκθέτης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τον χώρο του στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα στη μορφή και κατάσταση που το παρέλαβε και είναι υπεύθυνος για την απομάκρυνση φερτών υλικών πριν την έναρξη και μετά το τέλος της έκθεσης. Σε περίπτωση που στον χώρο του παρατηρηθούν ζημιές η παραμείνουν υλικά και εκθέματά του, τότε το κόστος που θα προκύψει για την αποκατάσταση των παραπάνω θα επιβαρύνει τον ίδιο.

17. Ο διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση να αποζημιώσει τον εκθέτη ή οποιονδήποτε τρίτο, για ενδεχόμενη ζημιά που θα προκληθεί σε άτομα, εμπορεύματα και εκθέματα κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο χώρο της έκθεσης. Δεν ευθύνεται ούτε για κλοπές και απώλειες, καθώς και καταστροφές από πυρκαγιές ή φυσικά φαινόμενα, από εκρήξεις, υδραυλική βλάβη, διακοπή παροχής ρεύματος ή άλλες αιτίες. Γενικά, κάθε ζημιά σε βάρος προσώπων, μηχανημάτων και εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία δεν μπορεί να καταλογιστεί σε βάρος του διοργανωτή, ο οποίος έχει μόνο τις συνηθισμένες υποχρεώσεις του εκμισθωτή και δεν είναι θεματοφύλακας των εισαχθέντων στους χώρους που έχουν ενοικιασθεί. Για τον λόγο αυτό, συνίσταται στους εκθέτες να κάνουν ασφάλιση για κάθε κίνδυνο. Ο διοργανωτής ασφαλίζει τους κοινόχρηστους χώρους της έκθεσης για αστική ευθύνη ως προς τρίτους.

18. Για λόγους ανωτέρας βίας, ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει (εντός του επόμενου ημερολογιακού 12μήνου), να ματαιώσει ή ακόμα και να ορίσει άλλο χώρο λειτουργίας της έκθεσης. Και στις τρεις περιπτώσεις, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον εκθέτη το αργότερο τρεις μήνες μετά την έλευση του γεγονότος που προκάλεσε την ανωτέρα βία. Στη περίπτωση οριστικής ματαίωσης της έκθεσης, ο διοργανωτής υποχρεούται να επιστρέψει, ατόκως, τα χρήματα που έχει εισπράξει από τον εκθέτη, διατηρεί δε το δικαίωμα να παρακρατήσει αναλογικό ποσό που αντιστοιχεί στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες προετοιμασίας της έκθεσης.

19. Ο εκθέτης υποχρεούται εντός 7 ημερών από την υπογραφή του ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ να καταβάλει στο διοργανωτή το ποσό της Ά προκαταβολής όπως αυτή έχει συμφωνηθεί. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω συμφωνίας ο διοργανωτής δικαιούται μονομερώς και χωρίς ειδοποίηση προς τον εκθέτη να ακυρώσει την συμμετοχή και να διαθέσει το χώρο σε άλλον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση κατά την οποία ο εκθέτης αθετήσει την συμφωνία, όσον αφορά στον τρόπο αποπληρωμής του συνολικού τμήματος του χώρου, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί στο παρόν ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ο διοργανωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση να παραδώσει τον συμφωνηθέντα χώρο περιπτέρου, χωρίς όμως να ακυρώνεται από το λόγο αυτό το δικαίωμα του να αξιώσει ολόκληρο το συμφωνηθέν ποσό συμμετοχής, καθώς και κάθε θετική η αποθετική ζημιά. Για την παραλαβή του περιπτέρου απαιτείται η προεξόφληση του. Τελική ημερομηνία εξόφλησης 15 ημέρες πριν την διεξαγωγή της έκθεσης.

20. Οποιαδήποτε ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δηλωθεί το αργότερο 10 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης με γραπτή και ενυπόγραφη ενημέρωση στη διοργανώτρια εταιρεία. Προκαταβολές που έχουν ληφθεί από το διοργανωτή δεν επιστρέφονται για κανένα λόγο (ακόμη και ανωτέρα βία) στον υποψήφιο εκθέτη. Σε κάθε περίπτωση για να είναι ισχυρή η πρόθεση ακύρωσης της συμμετοχής του εκθέτη, πρέπει να δηλώνεται εγγράφως. Σε περίπτωση δε που η ακύρωση γίνει 60 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης, ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αξιώσει ολόκληρο το συμφωνηθέν ποσό συμμετοχής, καθώς και κάθε θετική η αποθετική ζημιά.

21. Εάν κάποιος εκθέτης δεν παραλάβει το περίπτερο του, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να εξοφλήσει το συμφωνηθέν τίμημα. Ο διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει το χώρο σε άλλον ενδιαφερόμενο, δίχως προηγούμενη ειδοποίηση στον εκθέτη. Σε περίπτωση που η διάθεση του χώρου δεν καταστεί εφικτή, ο εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει, επιπλέον, όλα τα τυχόν έξοδα που θα απαιτηθούν για τη διαμόρφωση του κενού χώρου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αισθητική αρτιότητα των χώρων της έκθεσης.

22. Οι εκθέτες υποχρεούνται για την είσοδο τους στην έκθεση να επιδεικνύουν την κάρτα εισόδου εκθέτη μαζί με την αστυνομική τους ταυτότητα. Το παραπάνω ισχύει και για τυχόν έξοδο και επανείσοδο τους. Κάρτες εισόδου εκθετών οι οποίες θα έχουν διαφορετικό όνομα από αστυνομική ταυτότητα του φέροντα θα ακυρώνονται από την διοργάνωση. Οι εκθέτες και όλα τα πρόσωπα που απασχολούνται στα περίπτερα τους οφείλουν να τηρούν τους παρόντες όρους και κανονισμούς λειτουργίας της έκθεσης.

24. Αρμόδια κατά τόπο για την επίλυση κάθε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.