ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1.             Η εταιρεία με την επωνυμία «TO FOR 7 LTD», που εδρεύει στο Παραλίμνι Κύπρου , οδός Εφέσου, αριθμός 9 και εκπροσωπείται νομίμως («Επιχείρηση») παρέχει υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας, που συνίστανται στην παροχή ή / και φιλοξενία πληροφοριών προς τους χρήστες του Ιστοτόπου www.hairprof.eu(«Ιστότοπος») αναφορικά με επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών προς ενήλικους, παιδιά και ανηλίκους («Υπηρεσίες»).

1.2.             Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες προσφέρονται με την προϋπόθεση της από μέρους σας αποδοχής των όρων χρήσης που ακολουθούν και των πολιτικών προστασίας δεδομένων και cookies, που είναι προσβάσιμες στην αρχική σελίδα του Ιστοτόπου μας. Με την επίσκεψη στον Ιστότοπό μας γνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους παραπάνω όρους χρήσης και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς. Στην περίπτωση που δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, δεν επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.

1.3.             Με την χρήση του Ιστοτόπου μας και την αποδοχή των Υπηρεσιών μας εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών. Αν είστε κάτω από την ηλικία των 18 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας μόνο υπό την επιμέλεια γονέα ή άλλου νομίμως έχοντος την επιμέλειά σας, ο οποίος να συμφωνεί ότι δεσμεύεται από αυτούς τους όρους χρήσης. Εάν είστε γονέας ή νομίμως έχων την επιμέλεια τέκνου και συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης προς όφελος ενός παιδιού ηλικίας κάτω των 18 ετών, σας ενημερώνουμε πως είστε πλήρως υπεύθυνος για την χρήση αυτού του Ιστότοπου από το παιδί του οποίου έχετε την επιμέλεια, συμπεριλαμβανόμενων όλων των οικονομικών επιβαρύνσεων καθώς και όλων των έννομων υποχρεώσεων αυτού.

1.4.             Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και να ενημερώνουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά την κρίση μας και οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιμο. Οποιαδήποτε αλλαγή θα ισχύει από τότε που θα εμφανίζεται στο παρόν στο διαδίκτυο.

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

2.1.             «Διοργανωτές» – Οι φορείς, που είναι κατά νόμο υπεύθυνοι για τις Εκδηλώσεις ή / και σχετίζονται με τη διοργάνωση και υποστήριξη των Εκδηλώσεων.

2.2.             «Εκδηλώσεις» – Εκδηλώσεις παντός είδους, όπως ενδεικτικά πολιτιστικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές, εκθέσεις που υπόκεινται σε αντίτιμο ή είναι δωρεάν και για τις οποίες προβάλλονται ή φιλοξενούνται πληροφορίες ή / και δεδομένα επί του Ιστοτόπου, όπως ενδεικτικά χρόνος, τόπος και είδος εκδήλωσης.

2.3.             «Εμείς» ή «Επιχείρηση» – Η εταιρεία με την επωνυμία «TO FOR 7 LTD», που εδρεύει στο Παραλίμνι Αμμοχώστου, Κύπρου, οδός Εφέσου, αριθμός 9, με Α.Φ.Μ. CY12257065X και αριθμό Φ.Π.Α. CY12257065X.

2.4.             «Εμπορικές Επικοινωνίες» – όλες οι μορφές επικοινωνίας που αποσκοπούν να προωθήσουν, άμεσα ή έμμεσα, αγαθά, υπηρεσίες και εμπορικά σήματα της Επιχείρησής μας ή τρίτων μερών.

2.5.             «Εσείς» ή «Χρήστης» – Κάθε χρήστης του Ιστότοπου, που επισκέπτεται τον Ιστότοπό μας και/ή λαμβάνει Υπηρεσίες μας.

2.6.             «Ιστότοπος» – Ο διαδικτυακός τόπος (website) που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος τομέα www.hairprof.eu, συμπεριλαμβανομένων όλων των ιστοσελίδων αυτού.

2.7.             «Όροι» ή «Όροι Χρήσης» – Οι παρόντες Όροι Χρήσης.

2.8.             «Πάροχοι» – Επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών προς ενήλικους παιδιά ή / και ανηλίκους, πληροφορίες για τις οποίες φιλοξενούνται εντός του Ιστοτόπου ή επικοινωνούνται μέσω των Υπηρεσιών σε Χρήστες.

2.9.             «Προσφορές» – Παροχές διαφόρων τύπων προς Χρήστες χωρίς αντίτιμο, όπως με τη μορφή εκπτώσεων και δωρεάν εισιτηρίων, που προσφέρονται κατά τη διακριτική μας ευχέρεια από την Επιχείρησή μας.

2.10.          «Συμφωνία» – Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οι Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookies, όπως διατίθενται στην αρχική σελίδα του Ιστοτόπου μας.

2.11.          «Υπηρεσίες» – Η παροχή ή / και φιλοξενία πληροφοριών προς τους χρήστες του Ιστοτόπου αναφορικά με επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών προς ενήλικους, παιδιά και ανηλίκους.

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3.1.             Μέσω του Ιστοτόπου μας παρέχουμε τις ακόλουθες Υπηρεσίες:

o        Δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών προς ενήλικους, παιδιά και ανηλίκους.

o        Άρθρα ενημέρωσης και σχολιασμού αναφορικά με προϊόντα και υπηρεσίες προς ενήλικους, παιδιά και ανηλίκους.

o        Συνδρομητικές υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας («newsletters») για προϊόντα και υπηρεσίες προς ενήλικους, παιδιά και ανηλίκους.

3.2.             Οι Υπηρεσίες μας συνίστανται αποκλειστικά και μόνο στην φιλοξενία πληροφορίας για τρίτες επιχειρήσεις. Ουδέν στους παρόντες Όρους δύναται να ερμηνεύεται με τρόπο ώστε να συνεπάγεται ότι συνιστούμε συμβαλλόμενο μέρος σε συμβάσεις μεταξύ Χρηστών του Ιστοτόπου και Παρόχων. Οι Πάροχοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι απέναντί σας για την παροχή των προϊόντων ή / και των υπηρεσιών τους. Από πλευράς μας δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη αναφορικά ή σε σχέση με τις συμβατικές σας σχέσεις με Παρόχους.

3.3.             Δεν θα χρεωθείτε από εμάς είτε χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας είτε λαμβάνοντας τις Υπηρεσίες μας.

3.4.             Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γνωρίζετε και συμφωνείτε ότι χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ανεξάρτητα, κατ’ επιλογή σας και με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

4.1.             Όλο το περιεχόμενο, τα εμπορικά ονόματα, τα εμπορικά σήματα και άλλα διακριτικά γνωρίσματα καθώς και το περιεχόμενο και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται ή είναι διαθέσιμα μέσω του Ιστοτόπου μας, η βάση δεδομένων και όλες οι ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των δεδομένων, κειμένων, γραφικών, ήχου, εικόνων, λογότυπων, διεπαφής, εμφάνισης και αίσθησης (look & feel), λογισμικού και δομής, υπόκεινται σε αποκλειστικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης, που προστατεύονται από τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας.

4.2.             Ουδέν από το περιεχόμενο του Ιστοτόπου μας δεν επιτρέπεται να καταγραφεί, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, μεταφραστεί, παραχθεί ή αλλιώς μετατραπεί, διανεμηθεί, μισθωθεί, παρουσιαστεί δημόσια, μεταδοθεί, παρουσιαστεί στο κοινό ή αλλιώς γίνει διαθέσιμο στο κοινό χωρίς ρητή γραπτή συναίνεση μας. Επιπροσθέτως, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, διεπαφές και εμφάνιση και αίσθηση (look & feel) των Υπηρεσιών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παρέχονται από την Επιχείρησης κατά οποιοδήποτε τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους καταναλωτές ή να επηρεάσει την φήμη και την εικόνα μας.

4.3.             Κατ΄ εξαίρεση, προσωρινά αντίγραφα από ξεχωριστές ιστοσελίδες του Ιστοτόπου μας επιτρέπονται, εφόσον είναι παροδικά ή παρεπόμενα και αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος μιας τεχνολογικής διαδικασίας με μοναδικό σκοπό να επιτρέψουν : α) τη μετάδοση σε δίκτυο μεταξύ τρίτων από έναν διαμεσολαβητή ή β) την νόμιμη χρήση ενός άλλου έργου ή άλλου αντικειμένου και δεν έχουν ανεξάρτητη οικονομική σημασία.

4.4.             Δεσμευόμαστε να σεβόμαστε τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας άλλων. Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας έχουν υποβληθεί σε μεταχείριση, η οποία μπορεί να συνιστά παραβίαση της διανοητικής ιδιοκτησίας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

 1.  ΑΔΕΙΑ

5.1.             Με την προϋπόθεση ότι θα συμμορφώνεστε πάντοτε με τους Όρους, σας παρέχουμε μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμή, μη υποκείμενη άδεια χρήσης, πρόσβασης και προσωπικής και μη εμπορικής χρήσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης, που σχετίζονται με την από μέρους σας ως χρήστη – τελικού καταναλωτή λήψη και απόλαυση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών μας.

5.2.             Η χρήση από εσάς των Υπηρεσιών μας γίνεται με καλή πίστη και μόνο όπως επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους. Όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρούνται ρητά στους παρόντες όρους διατηρούνται από την Επιχείρηση ή /και από τους τρίτα μέρη δικαιούχους αυτών.

5.3.             Ούτε ο Ιστότοπος μας ως σύνολο, ούτε οποιοδήποτε τμήμα του, επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πωληθεί, μεταπωληθεί, επισκεφθεί ή εκμεταλλευθεί με άλλο σκοπό χωρίς την ρητή γραπτή συναίνεση μας. Δεν επιτρέπεται επίσης να δημιουργήσετε ή/και να δημοσιεύσετε την δική σας βάση δεδομένων που περιλαμβάνει σημαντικά τμήματα του Ιστοτόπου μας (πχ. τιμές και λίστες προϊόντων μας) χωρίς ρητή γραπτή συναίνεση μας.

5.4.             Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τεχνικές πλαισίωσης για την επισύναψη οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογότυπου ή άλλων ιδιόκτητων στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της Επιχείρησης χωρίς ρητή γραπτή συναίνεση μας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε meta-tags ή άλλο «κρυμμένο κείμενο», που περιλαμβάνει διακριτικό τίτλο ή εμπορικό σήμα της Επιχείρησης χωρίς ρητή γραπτή συναίνεση μας. Δεν μπορείτε να αλλάξετε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να παρέμβετε στο περιεχόμενο ή το λογισμικό του Ιστοτόπου μας ή να επιχειρήσετε να υπονομεύσετε την τεχνολογική ακεραιότητα και λειτουργικότητα αυτού.

5.5.             Η άδεια δεν περιλαμβάνει μεταπώληση ή εμπορική χρήση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μας ή του περιεχομένου της Επιχείρησης, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση καταχωρήσεων, περιγραφών ή δεδομένων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση των Υπηρεσιών μας ή του περιεχομένου του Ιστοτόπου, οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ή οποιαδήποτε εξόρυξη δεδομένων, χρήση ρομπότ ή παρομοίων στοιχείων συλλογής και εργαλείων εξαγωγής δεδομένων. Αν δεν συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους, αυτή η άδεια δύναται να καταργηθεί αυτόματα και χωρίς προειδοποίηση από εμάς.

 1. ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

6.1.             Η δημιουργία υπερσυνδέσμων που οδηγούν σε ιστοσελίδες και/ή περιεχόμενο του Ιστοτόπου μας, που παρουσιάζουν το περιεχόμενο του Ιστοτόπου μας ως μέρος του περιεχομένου ή των υπηρεσιών άλλων μερών εκτός από εμάς (π.χ. τεχνικές παγίδευσης) ή μπορούν να εξαπατήσουν το ευρύ κοινό ή / και να προκαλέσουν απώλεια εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων μας από διαφήμιση, ή οποιαδήποτε άλλη ζημία στην Επιχείρησή μας, απαγορεύεται αυστηρώς. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε διαγραφή οποιουδήποτε υπερσυνδέσμου από ή και προς τον Ιστότοπό μας.

6.2.             Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το εμπορικό σήμα της Επιχείρησής μας, όπως είναι αναρτημένο στον Ιστότοπό μας, για να δημιουργήσετε υπερσύνδεσμο προς τον Ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη, ρητή και γραπτή άδεια.

6.3.             Ο Ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει υπερσυνδέσμους προς ιντερνετικό περιεχόμενο που ανήκει σε τρίτους και, συνεπώς, τέτοιο περιεχόμενο δεν βρίσκεται υπό την εποπτεία της Επιχείρησης. Για αυτόν το λόγο, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για εφαρμογές και περιεχόμενό τρίτων και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σε εσάς για αυτά. Αν κάποιος τρίτος επιθυμεί να αποσύρουμε έναν υφιστάμενο υπερσύνδεσμο από τον Ιστότοπό μας, μπορεί να έρθει σε επαφή με Εμάς στέλνοντας μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6.4.             Η δημιουργία συνδέσμων δεν σημαίνει ότι χορηγούμε ή προτείνουμε τον εν λόγω συνδεδεμένο ιστότοπο ή ότι είμαστε συνδεδεμένοι με αυτόν.

 1. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

7.1.             Ο Ιστότοπός μας και/ή οι Υπηρεσίες μας μπορεί να περιλαμβάνουν διαφημίσεις και/ή διαδικτυακό περιεχόμενο εμπορικής φύσης ή σκοπού που αναφέρονται είτε στην Επιχείρηση είτε σε τρίτα μέρη.

7.2.             Δεν μπορούμε να ελέγχουμε και να παρακολουθούμε το διαφημιστικό περιεχόμενο τρίτων που εμφανίζεται στον Ιστότοπό μας και, για αυτό δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για διαφημιστικό περιεχόμενο τρίτων σε σχέση με τυχόν παράνομη συμπεριφορά, ανακρίβεια ή αποτυχία συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Αυτή η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά σε τρίτα μέρη που συνθέτουν το σχετικό περιεχόμενο και διαφημίζονται από αυτό.

7.3.             Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας ή χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικά μέσα για να επικοινωνήσετε μαζί μας, συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες από την Επιχείρηση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να στέλνει σε εσάς οποιαδήποτε ανακοίνωση, που κρίνει απαραίτητη για να ανταποκρίνεται στα αιτήματά σας. Μπορείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες από την Επιχείρησή μας είτε από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του λογαριασμού σας.

7.4.             Σε κάθε επικοινωνία μας μαζί σας, θα επικοινωνήσουμε ξεκάθαρα την ταυτότητά μας και θα σας δώσουμε την ευκαιρία να υποβάλλετε αντίρρηση και να ζητήσετε, εύκολα και δωρεάν, να τερματίσετε αυτή την επικοινωνία.

7.5.             Οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ μας θεωρείται και γίνεται αποδεκτή ως απόδειξη και δεν αμφισβητείται λόγω του γεγονότος ότι έχει εκτελεστεί με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί συγκεκριμένη μορφή επικοινωνίας.

 1. ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

8.1.             Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε στις ακόλουθες πράξεις ή / και παραλείψεις και δεν θα συνδράμετε ή θα επιτρέπετε σε τρίτα μέρη, οι οποίες απαγορεύονται κατά τη χρήση του:

(i)                 να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας για εμπορικούς σκοπούς και η χρήση από εσάς του Ιστοτόπου μας θα είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και τους παρόντες Όρους,

(ii)               να μην συκοφαντείτε, προσβάλλετε ή δυσφημείτε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

(iii)             να μην βλάπτετε τρίτα μέρη χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας ή τις Υπηρεσίες ή να μην οικειοποιήστε την ταυτότητα άλλων ή να μην χρησιμοποιείτε δεδομένα τρίτων μερών,

(iv)             να μην έχετε πρόσβαση, παρακολουθείτε ή αντιγράφετε οποιαδήποτε δεδομένα ή περιεχόμενο χρησιμοποιώντας ρομπότ, spiders ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιαδήποτε χειροκίνητη διαδικασία πρόσβασης, αποκοπής, ευρετηρίασης, ανάκτησης ή άλλης χρήσης του Ιστοτόπου μας για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς ρητή, γραπτή άδεια,

(v)               να μην καταστρατηγείτε τεχνικά μέτρα, που χρησιμοποιούνται από εμάς για την πρόληψη ή τον περιορισμό της πρόσβασης και της χρήσης του Ιστοτόπου μας για συγκεκριμένους λόγους οι οποίοι παραμένουν στην διακριτική μας ευχέρεια,

(vi)             να μην προβείτε σε καμία ενέργεια που επιβάλλει ή ενδέχεται να επιβάλει, κατά την κρίση μας, ένα αδικαιολόγητο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας ή καθιστά υπερβολικές απαιτήσεις κυκλοφορίας στον Ιστότοπό μας,

(vii)           να μην επιχειρείτε να τροποποιήσετε, μεταφράσετε, προσαρμόσετε, επεξεργαστείτε, αναδιαμορφώσετε, αποσυναρμολογήσετε ή να αποσυμπιλήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε από εμάς σε σύνδεση με τον Ιστότοπό μας,

(viii)         να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για να απειλήσετε, παραμονεύετε, εξαπατήσετε, υποκινήσετε, παρενοχλήσετε, ή υποστηρίξετε την παρενόχληση άλλου προσώπου, ή αλλιώς να αναμειχθείτε στην χρήση κάποιου άλλου χρήστη του Ιστότοπου,

(ix)             να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για να υποβάλλετε ή να μεταδώσετε ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), αλυσιδωτά γράμματα (chain letters), διαγωνισμούς, μηνύματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (junk email), συστήματα πυραμίδων (pyramid schemes), έρευνες, ή άλλα μηνύματα μαζικής επικοινωνίας, είτε εμπορικής φύσης είτε όχι,

(x)                να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για να παραβιάσετε οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε παραβίασης της εμπιστοσύνης, δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού μυστικού, ηθικού δικαιώματος, δικαιώματος προστασίας βάσεων δεδομένων, δικαιώματος δημοσιότητας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ιδιοκτησίας,

(xi)             να μην προσπαθείτε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπό μας, σε λογαριασμούς χρηστών, στα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή σε δίκτυα που συνδέονται με τον Ιστότοπο ή την χρήση του Ιστοτόπου μας για την μετάδοση οποιωνδήποτε ιών, σκουληκιών (worms), ελαττωμάτων, Δούρειων ίππων (Trojan horses) ή άλλα αντικείμενα με καταστροφική φύση,

(xii)           να μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα που παρεμβαίνει στην ορθή λειτουργία του Ιστότοπου, ή αλλιώς να μην προσπαθείτε να παρέμβετε στην ορθή λειτουργία του Ιστότοπου,

(xiii)         να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για να παραβιάσετε την ασφάλεια οποιουδήποτε δικτύου υπολογιστών, να μην παραβιάζετε κωδικούς ή κώδικες κρυπτογράφησης ασφαλείας,

(xiv)         να μην διαταράσσετε ή παρεμποδίζετε την ασφάλεια, ή με άλλον τρόπο προκαλείτε βλάβη, στον Ιστότοπο.

8.2.             Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους Όρους, έχουμε το δικαίωμα να αναστέλλουμε ή να τερματίζουμε την χρήση από εσάς του Ιστοτόπου μας και των Υπηρεσιών μας. Αυτή η αναστολή ή τερματισμός δεν επηρεάζει τα δικαιώματά μας εναντίον σας από την χρήση σας αυτή.

 1. ΕΥΘΥΝΗ

9.1.             Ο Ιστότοπός μας και οι Υπηρεσίες μας παρέχονται «ως έχουν» και «ως είναι διαθέσιμες». Η Επιχείρηση παρέχει τις Υπηρεσίες χωρίς καμία εγγύηση ή προϋπόθεση ρητή, σιωπηρή ή υποχρεωτική.

9.2.             Η Επιχείρηση αποποιείται όλων των δηλώσεων, εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών ή υποχρεωτικών, που δεν αναφέρονται ρητά στους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης όσον αφορά (i) την αξιοπιστία, ποιότητα, καταλληλότητα ή διαθεσιμότητα του Ιστοτόπου μας και των Υπηρεσιών, (ii) ότι ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες ή χωρίς λάθη, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Υπηρεσίες μπορεί να ανασταλούν ή περιοριστούν περιστασιακά για να γίνουν επισκευές, συντήρηση, ή εισαγωγή νέου υλισμικού, λογισμικού ή Υπηρεσιών, (iii) την χρήση του Ιστότοπου, (iv) την εκπλήρωση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων από Παρόχους, και (v) τυχόν εγγυήσεις περί τίτλου, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίαση των Υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Ιστοτόπου μας.

9.3.             Αναγνωρίζετε ότι η Επιχείρηση δεν είναι υπεύθυνη για την επιβεβαίωση των πληροφοριών αναφορικά με Παρόχους, και φιλοξενούνται στον Ιστότοπό μας. Συμφωνείτε ότι δεν θα προσπαθήσετε να μας κρατήσετε υπεύθυνους για οποιαδήποτε τέτοια ανακρίβεια ή παραπλανητικό περιεχόμενο ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση τυχόν δικαιώματος δικού σας ή τρίτου. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι όλος ο κίνδυνος που προκύπτει από την χρήση των Υπηρεσιών μας παραμένει αποκλειστικά σε εσάς στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

9.4.             Μέχρι τον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη απέναντι σας για πράξεις η παραλείψεις αυτής ή των εργαζομένων της, αντιπροσώπων ή συνεργατών της σε σχέση με την χρήση του Ιστοτόπου ή / και την παροχή των Υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η Επιχείρηση δεν θα ευθύνεται προς εσάς για οποιεσδήποτε ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, άμεσων, έμμεσων, παρεπόμενων, αποθετικών ή μελλοντικών ζημιών, συμπεριλαμβανομένων της απώλειας κερδών, της απώλειας δεδομένων καθώς και υλικών ζημιών που σχετίζονται με, ή προκύπτουν από οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών

9.5.             Ενδεικτικά, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο περιορισμό ευθύνης μας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύπτει ως αποτέλεσμα:

o        Οποιασδήποτε ανακριβούς ή ελλιπούς πληροφορίας που παρέχεται επί του Ιστοτόπου και οφείλεται σε πληροφορία για Παρόχους,

o        Οποιασδήποτε ενέργειας ή παράλειψης από Πάροχο,

o        Οποιασδήποτε χρήσης των Υπηρεσιών από τρίτα μέρη σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία.

9.6.             Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του Ιστοτόπου ή των διακομιστών της θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία.

9.7.             Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, ουδέν από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν αποκλείει ή περιορίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ευθύνη της Επιχείρησης (i) για θάνατο ή σωματική βλάβη ή (ii) για απάτη ή ψευδή παραπλανητική δήλωση.

9.8.             Τυχόν ευθύνη της Επιχείρησης απέναντί σας ή έναντι τρίτων μερών σε όλες τις περιστάσεις περιορίζεται στο ποσό των €100,00.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΗ ΖΗΜΙΑΣ

10.1.          Θα πρέπει πάντα να διατηρείτε αζήμια την Επιχείρησή μας και τους εταίρους, τα στελέχη, τους συνεργάτες, τους εργαζόμενους, τους αντιπροσώπους και τις θυγατρικές αυτής από τυχόν αγωγή, μήνυση, αξίωση, απαίτηση, ευθύνη, απώλεια, ζημιά, ποινών, προστίμων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά δικηγορικών αμοιβών) οποιασδήποτε φύσης ή είδους προκύπτουν από:

(i)                 τη χρήση, αγορά ή παροχή από εσάς οποιασδήποτε υπηρεσίας κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης,

(ii)               τη χρήση από εσάς του Ιστοτόπου μας,

(iii)             τις παράνομες πράξεις ή συμπεριφορές σας, ή

(iv)             την παραβίαση από εσάς δικαιωμάτων τρίτων.

 1. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

11.1.          Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύπτει από ή σε σχέση με την χρήση του Ιστοτόπου μας και την παροχή των Υπηρεσιών μας διέπεται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία χωρίς αναφορά σε κανόνες σύγκρουσης ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, στην Ελλάδα.

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

12.1.          Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οι Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookies του Ιστοτόπου μας καθορίζουν την πλήρη συμφωνία μεταξύ των Χρηστών και της Επιχείρησης.

12.2.          Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Χρήστη και της Επιχείρησης, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο της Επιχείρησης.

12.3.          Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, στην περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους κηρύσσεται άκυρος, ανίσχυρος ή για οποιοδήποτε λόγο μη εκτελεστός, ο όρος αυτός διαγράφεται και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών όρων.

12.4.          Η παράλειψή μας να ενεργήσουμε σε μια παραβίαση των Όρων Χρήσης από Χρήστη δεν σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμά μας να δράσουμε σε σχέση με μεταγενέστερες ή παρόμοιες παραβιάσεις. Δεν εγγυόμαστε ότι θα λαμβάνουμε μέτρα κατά όλων των παραβιάσεων των Όρων Χρήσης.

 1. Κανένα μέρος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης σύμφωνα με τους παρόντες όρους που απορρέει από συνθήκες ανωτέρας βίας, όπως πανδημίες, φυσικά γεγονότα (συμπεριλαμβανομένης φωτιάς, πλημμύρας, σεισμού, καταιγίδας, τυφώνα ή άλλης φυσικής καταστροφής), πόλεμο, εισβολή, εχθροπραξίες (ανεξάρτητα αν έχει κηρυχθεί ο πόλεμος), επανάσταση, εξέγερση, στρατιωτική κατοχή, τρομοκρατικές ενέργειες, κυβερνητικές κυρώσεις, εμπάργκο, εργασιακή διαμάχη, απεργία, αποκλεισμό, διακοπή ή αποτυχία ηλεκτροδότησης ή επικοινωνιών, δολιοφθορά, Δούρειους Ίππους, ιούς λογισμικού, κακόβουλα λογισμικά, μη εγκεκριμένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα, DDoS, cracking και άλλες παρόμοιες παράνομες πράξεις τρίτων μερών. Σε περίπτωση συμβάντος ανωτέρας βίας, το θιγόμενο μέρος θα ειδοποιήσει το άλλο μέρος και θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την άμβλυνση των δυσμενών επιπτώσεων της εκδήλωσης της ανωτέρας βίας στην εκπλήρωση των παρόντων όρων. Ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση να πληρώσετε για τις υπηρεσίες που πράγματι παρασχέθηκαν.
 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

14.1.          Μας ενδιαφέρει η εμπειρία σας από τις Υπηρεσίες μας. Για τον λόγο αυτόν σας προτρέπουμε να επικοινωνείτε μαζί μας και θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να ανταποκρινόμαστε σε κάθε αίτημά σας.

14.2.          Σε περίπτωση που διαπιστώνετε ανακρίβειες ή λάθη στις περιγραφές των προϊόντων και των υπηρεσιών των Παρόχων και, γενικώς, στις φιλοξενούμενες πληροφορίες επί του Ιστοτόπου μας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να μας ενημερώνετε περί αυτών.

14.3.          Μπορείτε να επικοινωνήσετε στα εξής στοιχεία της Επιχείρησής μας:

Εμπορική Επωνυμία: ΤΟ FOR 7 LTD

Διεύθυνση: Οδός Eφέσου, αριθμός 9, Παραλίμνι Αμμοχώστου, Κύπρος.

Τηλ.: +30 695 300 1434.

E-mail: info@hairprof.eu

ΑΦΜ CY 12257065X / AΡ. Φ.Π.Α. CY 10257065V

14.4.          Κάθε παρατήρηση, απαίτηση, αίτημα ή άλλη επικοινωνία που απευθύνεται σε εμάς θα πρέπει να αποστέλλεται είτε με συστημένη επιστολή είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλες οι παρατηρήσεις που υποβάλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρούνται ότι έχουν δοθεί από την επόμενη της μέρας μετάδοσης. Όλες οι παρατηρήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικώς θεωρούνται ότι έχουν παραδοθεί 15 μέρες μετά την αποστολή τους.